1. Patent of RF ¹2051166 “Method of petroleum residues deasphalting”. In force from 20.05.93. BI ¹ 36, 1995
Khairudinov I.R., Sultanov F.M., Bikbulatov M.S., Saifullin N.R., Mingaraev S.S., Khamitov G.G., Gaisin I.Kh., Zainetdinov M.A.

2. Patent of RF ¹ 2051951 “Method of propane regeneration from deasphalted oil solution”. In force from 02.11.92. BI ¹1, 1966
Sultanov F.M., Bikbulatov M.S., Saifullin N.R., Khairudinov I.R., Mingaraev S.S., Khamitov G.G., Gaisin I.Kh.

3. Patent of RF ¹ 2091428 “Method of road bitumens production”. In force from 15.02.94. BI ¹ 27, 1997.
Imashev U.B., Khairudinov I.R., Kut’in Yu.A., Giliazev R.F., Mingaraev S.S., Khamitov G.G., Svinkovskiy V.M., Sultanov F.M., Bikbulatov M.S.

4. Patent of R.F. ¹ 2116974 “Method of waste water treatment from phenol”. In force from 25.03.96. BI ¹ 22,1998.
Galeev R.G., Iegorov I.V., Imashev U.B., Ioakimis E.G., Gantsev V.A., Usmanov R.M., Prokopyuk S.G., Kuptsov A.V., Shamsutdinov I.N.

5. Patent of RF ¹ 2125078 “Method of high-viscous petroleum feed thermal cracking. In force from 13.08.96.BI ¹2, 1999
Khairudinov I.R., Gaskarov N.S., Mingaraev S.S., Vildanov S.G., Sitnikov S.A., Zagidullin R.M., Rudnev A.P., Khairullin R.N., Sazhina T.I., Malysheva N.Yu., Imashev U.B.

6. Patent of RF ¹ 2132864 “Method of fuel composition production”. In force from 27.07.98. BI ¹ 19, 1999.
Galeev R.G., Tikhonov A.A., Kasianov A.A., Sukhorukov A.M., Telyashev E.G., Shamsutdinov I.N., Kuptsov A.V., Khanilo V.I., Rasvetalov V.A.

7. Patent of RF ¹ 2136720 “Method of petroleum residues deasphalting”. In force from 19.02.98. BI ¹ 25, 1999
Khairudinov I.R., Sultanov F.M., Saifullin N.R., Nigmatullin R.G., Moroshkin Yu.G., Timofeev A.A., Telyashev E.G., Sazhina T.I.

8. Patent of RF ¹ 2138534 “Apparatus for hydrodischarge of coke from delayed coking reactors”. In force from 15.07.97. BI ¹ 27,1999.
Galeev R.G., Imashev U.B., Tikhonov A.A., Gimaev R.N., Saifullin N.R., Kalimullin M.M.

9. Patent of RF ¹ 2145513 “Horizontal cylindrical clarification tank”. In force from 06.11.97. BI ¹ 5, 2000.
Galeev R.G., Sukhorukov A.M., Tikhonov A.A., Amanturlin G.Zh., Yashkov G.G., Kuptsov A.V., Shamsutdinov I.N.

10. Patent of RF ¹2145625 “Method and reactor for liquid-phase thermal cracking”. In force from 24.02.97. BI ¹ 5, 2000.
 Khairudinov I.R., Izmaylov R.B., Istomin N.N., Zhirnov B.S., Khafizov N.S., Batyllin M.G., Anikeev I.K., Rakhimov Kh.Kh., Gaskarov N.S., Kamalov G.G., Imashev U.B.

12. Patent of RF ¹ 2162876 “Method of petroleum residues coking”. In force from 16.10.98. BI ¹ 4, 2001.
Saifullin N.R., Kalimullin M.M., Gantsev V.A., Galiullin Z.S.,  Gaskarov N.S., Mysin I.G., Khairudinov I.R., Zagidullin R.M.

13. Patent of RF ¹ 2163920 “Method of road bitumen production”. In force from 09.01.99. BI ¹ 7, 2001.
Khairudinov I.R., Demenkov V.N., Telyashev E.G., Telyashev G.G.,  Kut’in Yu.A., Presnyakov V.V., Alekhin L.S. 

14. Patent of RF ¹ 2167184 “Method of sulfur-bearing petroleum residues thermal cracking”. In force from 26.05.2000. BI ¹ 14, 2001.
Khairudinov I.R., Sultanov F.M., Ibragimov I.G., Khairudinova S.S., Tsegelskiy V.G., Mingaraev S.S., Telyashev E.G.

15. Patent of RF ¹ 2167186 “Method of petroleum residues deasphalting”. In force from 25.12.98. BI ¹ 14, 2001.
Khairudinov I.R., Saifullin N.F., Gantsev V.A., Nigmatullin R.G., Mingaraev S.S., Gaisin I.Kh., Ziazin V.A., Moroshkin Yu.G., Sultanov F.M., Telyashev E.G.

16. Patent of RF ¹ 2167423 “Method of  technological analysis of water stability for recirculating and hot water supply systems”.  In force from 25.11.99. BI ¹ 14, 2001.
Saifutdinov K.Z.

17. Patent of RF ¹ 2170243 “Lubricating additive for drilling solution on water base”. In force from 17.01.2000. BI ¹ 19, 2001.
Umutbaev V.N., Andreson B.A., Bochkarev G.P., Mudarisov M.I., Ionov B.I., Chetvertneva I.A., Chelpanova T.V.

18. Patent of RF ¹ 2176659 “Method of petroleum residues deasphalting”. In force from 13.01.2000. BI ¹ 34, 2001.
 Khairudinov I.R., Sultanov F.M., Mingaraev S.S., Ismagilov M.A., Tsegelskiy V.G., Telyashev E.G.

19. Patent of RF ¹ 2176660 “Method of petroleum wastes processing”. In force from 10.05.2000. BI ¹ 34, 2001. 
Khairudinov I.R., Tikeev R.A., Sultanov F.M., Telyashev E.G., Telyashev G.G.

20. Patent of RF ¹ 2196165 “Apparatus for pretreatment of coking feed for petroleum coke production”. In force from 30.10.2001. BI ¹ 1, 2003.
Tikhonov A.A., Khairudinov I.R., Gaskarov N.S., Taushev V.V., Telyashev E.G.

21. Patent of RF ¹ 2202583 “Composition for insulating coating and maintenance of underground pipelines”. In force from 10.03.2001. BI ¹ 11, 2003.
Rafikov S.K., Abdullin N.V., Korobkova V.M., Aleksandrova S.L., Asadullin M.Z., Mukhametshiv A.M.

22. Patent of RF ¹ 2203923 “Method of processing of pyrolysis liguid products”. In force from 30.10.2001. BI ¹ 13, 2003.
Khairudinov I.R., Galimov Zh.F., Vlasov A.A., Geldt V.A., Vysotskiy V.I., Ivanov A.Yu., Kvitko V.Zh., Gibadullina Kh.M., Demenkov V.N., Telyashev E.G.

23. Patent of RF ¹ 2205694 “Rotor crusher”. In force from 17.10.2001.  BI ¹ 16, 10.06.2003.
Tikhonov A.A.,  Gaskarov N.S., Khairudinov I.R., Gimaev R.N.

24. Patent of RF ¹ 2205856 “Method of fuel oil distillation”. In force from 30.10.2001. BI ¹ 16, 2003.
Khairudinov I.R., Sultanov F.M., Sazhina T.I., Demenkov V.N., Akhmetzianov G.G., Nasibullin A.R., Gaisin I.Kh., Ryspanov B.B., Telyashev E.G.

25. Patent of RF ¹ 2206593 “Hydrocutter GRU-3MU”. In force from 31.01.2003. BI ¹ 17, 2003.
Tikhonov A.A., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Gaskarov N.S.

26. Patent of RF ¹ 2206594 “Apparatus for inlet of feed in the reactor for petroleum coke production”. In force from from 30.10.2001. BI ¹ 17, 2003.
Tikhonov A.A., Khairudinov I.R., Gaskarov N.S.

27. Patent of RF ¹ 2206595 “Method of petroleum residues delayed coking”. In force from 30.10.2001. BI ¹ 17, 2003.
Khairudinov I.R., Taushev V.V., Tikhonov A.A., Telyashev E.G., Zheleznikov N.A., Gaskarov N.S.

28. Patent of RF ¹ 2206597 “Method of control of the process of high-viscous petroleum feed thermal cracking”. In force from 17.01.2002. BI ¹ 17, 2003.
Khairudinov I.R., Sharifullin A.Kh., Karimov I.F., Sultanov F.M., Sazhina T.I., Telyashev E.G.

29. Patent of RF ¹ 2214298 “Apparatus for watered petroleum product utilization”. In force from 29.04.2002. BI ¹ 29,2003.
Khairudinov I.R., Tikhonov A.A., Telyashev E.G., Demenkov V.N., Taushev V.V.

30. Patent of RF ¹ 2232792 “Method of petroleum residues deasphalting”. In force from 09.10.2002. BI ¹ 20, 2004.
Sultanov F.M., Khairudinov I.R., Kuznetsov V.Yu., Telyashev E.G.

31. Patent of RF ¹ 2233308 “Method of coal tar coking”. In force from 05.06.2003. BI ¹ 21, 2004.
Khairudinov I.R., Sultanov F.M., Ozerenko A.A., Karazev V.N., Tikhonov A.A., Krichko A.A., Telyashev E.G., Taushev V.V., Akmetov M.M.

32. Patent of RF ¹ 2255793 “Unit of trapping hydrocarbons from coking reactors”. In forse from 25.10.2003. BI ¹ 19, 2005.
Tikhonov A.A., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Golovnin A.A., Vedernikov A.S., Fominykh N.P.

33. Patent of RF ¹ 2256687 “Method of petroleum residues delayed coking”. In force from 02.02.2004. BI ¹ 20, 2005.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Tausheva E.V.

34. Patent of RF ¹ 2256 485 “Separator of vapor-liguid mixture”. In force from 31.05.2004. BI ¹ 20, 2005.
Khairudinov I.R., Zagidullin R.M., Zagidullin R.R., Telyashev E.G.

35. Patent of RF ¹ 2258730 “Method of bitumen production”. In force from 29.04.2004. BI ¹ 23, 2005.
Kut’in Yu.A., Telyashev E.G., Victorova G.N., Rizvanov T.M.

36. Patent of RF ¹ 2261892 “Method of high molecular weight petroleum residues processing”. In force from 01.06.2004. BI ¹ 28, 2005.
Denisova Ye. V., Dolomatov M.Yu., Denisov S.N., Kut’in Yu.A., Telyashev E.G., Ionov V.I., Dolomatova A.A.

37. Patent of RF ¹ 2263704 “Control method of petroleum cracked feed composition”. In force from 05.05.2004. BI ¹ 31, 2005.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Tausheva E.V.

38. Patent of RF ¹ 2263703 “Method of fuel oil distillation”. In force from 05. 05.2004. BI ¹ 31, 2005.
Khairudinov I.R., Zagidullin R.M., Demenkov V.N., Sultanov F.M., Iskhakov A.F.

39. Patent of RF ¹ 2264431 “Method of petroleum processing”. In force from 27.09.2004. BI ¹ 32, 2005.
Khairudinov I.R., Zagidullin R.M., Demenkov V.N., Iskhakov A.F., Telyashev E.G.

40. Patent of RF ¹ 2276678 “Bitumen-polymer composition for glueing and hydroinsulating”. In force from 11.01.2006. BI ¹ 4, 2006.
Korobkova V.M., Aleksandrova S.L., Khabibullin S.G.

41. Patent of RF ¹ 2277115 “Reactor for liguid-phase thermal cracking”. In force from 09.11.2004.BI ¹ 15, 2006.
Khairudinov I.R., Tikhonov A.A.

42. Patent of RF ¹ 2277117 “Method of petroleum residues coking”. In force from 22.12.2004. BI ¹ 15, 2006.
Gaskarov N.S., Zagidullin R.M., Khairudinov I.R., Zagidullin R.R., Gaskarov R.N., Fedorinov I.A., Timofeev A.A., Telyashev E.G.

43. Patent of RF ¹ 2277118 “Method of petroleum residues coking”. In force from 11.01.2005. BI ¹ 15, 2006.
Khairudinov I.R., Gaskarov N.S., Zagidullin R.M., Tikhonov A.A., Taushev V.V.

44. Patent of RF ¹ 2279465 “Method of petroleum residues deasphalting”. In force from 31.01.2005. BI ¹ 19, 2006.
Khairudinov I.R., Sultanov F.M., Kuznetsov V.Yu., Telyashev E.G.

45. Patent of RF ¹ 2281314 “Method of production of thermopolycondensation residual product”. In force from 11.05.2005. BI ¹ 22, 2006.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Tausheva E.V.

46. Patent of RF ¹ 2281968 “Method of petroleum processing (variants)”. In force from 12.04.2003. BI ¹ 23, 2006.
Khairudinov I.R., Zagidullin R.M., Gaskarov N.S., Telyashev E.G., Zagidullin R.R., Sultanov F.M.

47. Patent of RF ¹ 2282657 “Apparatus for pretreatment of oil feed for thermodestructive processes”. In force from 22.12.2004. BI ¹ 24, 2006.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Tausheva E.V.

48. Patent of RF ¹ 2291732 “Method of trapping harmful effluents from coking reactors”. In force from 23.09.2005. BI ¹ 2, 2007.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Tausheva E.V., Tikhonov A.A., Zheleznikov N.A.

49. Patent of RF ¹  2293105 “Method and pipe furnace of overheating petroleum residue in the pipe furnace”. In force from 05.12.2005. BI ¹ 4, 2007.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Tausheva E.V., Zheleznikov N.A.

50. Patent of RF ¹ 2293106 “Pipe furnace (variants)”. In force from 15.07.2005. BI ¹ 4, 2007.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Tausheva E.V.

51. Patent of RF ¹ 2315082 “Method and hydrocracking reactor for heavy hydrocarbon feed hydrocracking”. In force from 04.05.2006. BI ¹ 2, 2008.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Tausheva E.V.

52. Patent of RF ¹ 2318858 “Method of control of petroleum residues thermodestruction in the pipe furnace”. In force from 17.11.2006. BI ¹ 7, 2008.
Tausheva E.V., Khairudinov I.R., Taushev V.V.

53. Patent of RF ¹ 2318859 “Unit for conducting petroleum residues thermodestruction (variants)”. In force from 04.05.2006. BI ¹ 7, 2008.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Tausheva E.V.

54. Patent of RF ¹ 2318861 “Pipe furnace”. In force from 25.05.2006. BI ¹ 7, 2008.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Tausheva E.V.

55. Patent of RF ¹ 2326928 “Method of petroleum processing”. In force from 12.03.2007. BI ¹ 17, 2008.
Khairudinov I.R., Demenkov V.N.,  Biktyshev R.I., Telyashev E.G.

56. Patent of RF ¹2329293 “Method of petroleum processing”. In force from12.03.2007. In force from 12.03.2007. BI ¹ 20, 2008.
Khairudinov I.R., Demenkov V.N.,  Telyashev E.G.

57. Patent of RF ¹ 2331663 “Method of petroleum coke production”. In force from12.03.2007. BI ¹ 23, 2008.
Khairudinov I.R., Zol’nikov V.V., Zhirnov B.S., Telyashev E.G.

58. Patent of RF ¹ 2333237 “Method of protection of apparatus from coking”. In force from 04.05.2006. BI ¹ 25, 2008.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Tausheva E.V.

59. Patent of RF ¹ 2335523 “Method of oil fractionation”. In force from 09.07.2007. BI ¹ 28, 2008.
Khairudinov I.R., Demenkov V.N.,  Telyashev E.G., Telyashev G.G.

60. Patent of RF ¹ 2339674 “Method of petroleum residues delayed coking and coking reactor”. In force from 06.06.2007. BI ¹ 33, 2008.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Tausheva E.V., Khairudinova G.I., Tikhonov A.A., Telyashev E.G.

61. Patent of RF ¹ 2339677 “Method of petroleum residues deasphalting”. In force from 27.07.2007. BI ¹ 33, 2008.
Sultanov F.M., Khairudinov I.R., Telyashev E.G.

62. Patent of RF ¹ 2345117 “Method of guality control of petroleum baking additive”. In force from 26.02.2007. BI ¹ 3, 2009.
Khairudinov I.R., Morozov A.N., Zhirnov B.S., Telyashev E.G.

63. Patent of RF ¹ 87163 “Double-stage unit of petroleum residue thermal cracking”. In force from 13.05.2009. BI ¹ 27, 2009.
Khairudinov I.R., Taushev V.V., Telyashev E.G., Tausheva E.V.

64. Patent of RF ¹ 2358003 “Method of cleaing furnace coil from coke deposits, device for cleaning (variants) and unit for realization of the method”. In force from 01.10.2007. BI ¹ 16, 2009.
Khairudinov I.R., Taushev V.V., Khairudinova G.I., Telyashev E.G.

65. Patent of RF ¹ 2367509 “Mixing device of forced action”. In force from 25.06.2008. BI ¹ 26, 2009.
Tikhonov A.A., Khairudinov I.R., Telyashev E.G., Vedernikov O.S., Fominykh A.N., Grinevith D.P.

66. Patent of RF ¹ 2367679 “Control method of petroleum residues thermodestruction in the pipe furnace”. In force from 12.03.2008. BI ¹ 26, 2009.
Taushev V.V., Khairudinov I.R., Tausheva E.V., Bystrov A.I.

67. Patent of RF ¹ 2367680 “Reactor of delayed coking”. BI ¹ 26, 20.09.2009.
Tausheva E.V., Taushev V.V., Telyashev E.G.

68. Patent of RF ¹ 2370521 “Reactor for liguid – phase thermal cracking”. In force from 22.04.2008. BI ¹ 29, 20.10.2009.
Khairudinov I.R., Tikhonov A.A., Khairudinova G.I., Mingaraev S.S., Telyashev G.G.

69. Patent of RF ¹ 2372373 “Method of petroleum residues delayed coking”. In force from 12.08.2008. BI ¹ 31, 2009.
Tausheva E.V., Khairudinov I.R., Taushev V.V., Tikhonov A.A.

70. Patent of RF ¹ 2372374 “Method and device of  heavy petroleum residues processing”. In force from 22.04.2008. BI ¹ 31, 2009.
Tausheva E.V., Taushev V.V., Khairudinov I.R.

71. Patent of RF ¹ 2372375 “Method of petroleum residues delayed coking”. In force from 06.08.2008. BI ¹ 31, 2009.
Tausheva E.V., Telyashev E.G., Taushev V.V.

72. Patent of RF ¹ 2372378 “Reactor for liguid-phase thermal cracking”. In force from 19.05.2008. BI ¹ 31, 2009.
Khairudinov I.R., Tikhonov A.A., Khairudinova G.I., Telyashev E.G., Telyashev G.G., Mingaraev S.S., Iagdin M.N.

News